Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Jazykové jevy nejen k maturitě

Maturita z češtiny: Slovní zásoba, komunikace a jazykové jevy

Čeština je jazyk s neobvyklým množstvím chytáků. Trápí cizince, ale často v něm „plavou“ i rodilí mluvčí. Uši, nebo ucha, váš, nebo svůj, vyvarovat se čeho, nebo čemu, standard, nebo standarta…? Je dost možností, kde udělat chybu. A nejde jen o psaný projev. Trapasu se často nevyhneme ani ve verbální komunikaci. Co teprve, když dojde na cizí slova. Intenzifikace, implementace, industrializace… U maturity je navíc třeba také něco vědět o jazyce a komunikaci jako takových. Jde vám z toho hlava kolem?

Stáhnout materiály

maturita-slovni-zasoba-komunikace-a-jazykove-jevy

Pokud ano, máme pro vás dobrou zprávu. Čím širší slovní zásobou disponujete, tím lépe si odvodíte význam cizích slov. A protože čeština je jazyk živý a neustále se vyvíjí, některé jevy prostě ve zkoušce času neobstojí a vymizí. Třeba bez tolik obávaných přechodníků se dneska klidně obejdete. Leda, že byste měli chuť si nahlas zazpívat nestárnoucí písničku o tom, jak jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop… To nesa je totiž přechodník.

Zobrazit další materiály
Čeština současnosti

02:23

Čeština současnosti

Kvalita mluveného slova se za posledních dvacet let výrazně zhoršila. Důvodů je mnoho – od zcela zásadní proměny naší společnosti až po nové moderní technologie, které mění každodenní komunikaci. Jak se na problematiku současné češtiny dívají její odborní uživatelé?

Nešvary v mluveném a psaném jazyce

06:34

Nešvary v mluveném a psaném jazyce

Jaké nešvary se mohou vyskytovat v psané a mluvené češtině? Jako příklad poslouží mluva politiků a výskyt pravopisných chyb především v publicistických textech. Dále se dozvíme, jaký byl postoj k používání anglicismů na přelomu století.

Mezijazyková homonymie

04:28

Mezijazyková homonymie

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá mezijazykovou homonymií (kombinace čeština/maďarština), vysvětluje tento pojem a uvádí hned několik příkladů slov (např. tele, jelen).

Vztažná zájmena

05:33

Vztažná zájmena

Pasáž uvádí, jaká vztažná zájmena se vyskytují v češtině, blíže se pak zabývá skloňováním zájmena „jenž“ a jakým zájmenem jej lze nahradit.

Podmiňovací způsob

04:11

Podmiňovací způsob

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá podmiňovacím způsobem, uvádí jeho různé tvary, kdy se používá a jak se v něm často chybuje.

Odlišnosti nářečí

04:45

Odlišnosti nářečí

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá odlišnostmi různých nářečí, uvádí příklady rozdílů a zmiňuje, jak a kdy vznikla nářečí.

Středomoravské nářečí

05:02

Středomoravské nářečí

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá typickými rysy středomoravského nářečí.

Slezské nářečí

04:48

Slezské nářečí

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá slezským nářečím, uvádí jeho rysy a příklady různých slov.

Východomoravská nářečí

05:18

Východomoravská nářečí

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá východomoravskými nářečími, zmiňuje jejich specifika a některá nářeční slova.

Relativní časy

04:00

Relativní časy

Pasáž uvádí, jaké jsou slovesné časy v češtině a jak lze např. pomocí času přítomného vyjádřit děj minulý.

Otázka

16:13

Otázka

Na začátku našeho poznání je vždy nějaká otázka. Otázka je silný a mocný nástroj. Je základem jedné psychologické techniky – koučování. Otázky jsou nedílnou součástí komunikace. Druhy otázek i způsoby jejich kladení představuje s využitím hraných scének Miroslav Táborský.

Jak (ne)vést formální rozhovor

03:44

Jak (ne)vést formální rozhovor

Vysvětlení, jak vést formální a neformální rozhovor, co jsou odbočky od hlavního tématu (takzvané digrese). Pořad přináší nejen praktické ukázky, ale i odborný výklad.

Přízvuk

02:27

Přízvuk

Pasáž vysvětluje, na kterou slabiku se přízvuk klade v češtině a na které slabiky v některých cizích jazycích.

Ráz ve výslovnosti

02:55

Ráz ve výslovnosti

Pasáž se zabývá vysvětlením, co je to ráz v jazyce a jak jej správně používat. Uvedeno je i několik příkladů důležitosti rázu.

Spodoba znělosti

04:53

Spodoba znělosti

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá spodobou znělosti na konci slov a uprostřed slov a vysvětluje, čím se tento jazykový jev řídí.

Tempo řeči

05:36

Tempo řeči

Pasáž vysvětluje, co je tempo řeči, co jej určuje a ovlivňuje a jaké je normální tempo řeči. Součástí je scénka.

Složená přídavná jména

04:57

Složená přídavná jména

Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou složených přídavných jmen, pravidla vysvětluje na různých příkladech.

Slovní zápor

04:18

Slovní zápor

Pasáž se zabývá slovním záporem v češtině a jakým způsobem se tvoří. Dále zmiňuje slova bez kladných protějšků (např. nemoc) a vysvětluje původ některých původně kladných slov (např. návidět).

Zvukomalebná slova

05:01

Zvukomalebná slova

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá pojmem onomatopoia. Uvádí některé příklady a vysvětluje rozdíly mezi jazyky.

Lidová etymologie

05:55

Lidová etymologie

Pasáž formou scénky a následného vysvětlení definuje pojem lidové neboli falešné etymologie a vysvětluje původ konkrétních slov: stroužek, borová voda, andulka, koniklec a rozinka.

Módní slova

06:36

Módní slova

Scénka a následný rozhovor s jazykovědkyní o módních slovech. Lingvistka popisuje různá módní slova v různých oblastech, vysvětluje i pojmy klišé a jazykový smog.

Fonémy

04:01

Fonémy

Pasáž vysvětluje, co je foném, a zmiňuje, jaké existují varianty fonémů. Součástí je i scénka.

Atrakce a zeugma

02:48

Atrakce a zeugma

Pasáž vysvětluje dva jazykovědné pojmy – atrakci a zeugma – a uvádí různé příklady i jejich praktické využití.

Kontaminace v češtině

03:05

Kontaminace v češtině

Pasáž vysvětluje jazykovědný pojem kontaminace a uvádí různé příklady toho, jak taková jazyková kontaminace v češtině vypadá.

Vrstvy češtiny

04:43

Vrstvy češtiny

Pasáž formou scénky a odborného vysvětlení uvádí, jakým způsobem se dělí čeština, co ovlivňuje naši volbu jazyka a jaké prostředky při svém projevu používáme.

Litotes

05:11

Litotes

Pasáž vysvětluje, co je litotes a k čemu slouží. Ve scénce i odborném výkladu je uvedeno mnoho příkladů použití této figury.

Nářečí v Čechách

04:56

Nářečí v Čechách

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá rozdělením českých nářečí a jejich specifickými rysy.

Univerbizace a multiverbizace

02:13

Univerbizace a multiverbizace

Pasáž se zabývá procesem univerbizace a multiverbizace v češtině, vysvětluje tyto pojmy a uvádí příklady takto vzniklých slov.

Výkladové slovníky a historie jejich vzniku

03:05

Výkladové slovníky a historie jejich vzniku

Pasáž se zabývá našimi nejvýznamnějšími výkladovými slovníky spisovné češtiny, jejich vznikem a rozsahem.

Frazeologismy

05:09

Frazeologismy

Pořad formou scénky ukazuje, jak se v jazyce přenášejí významy. Vysvětluje také, jak taková přenesení významů v češtině vznikají.

Rčení a úsloví

04:22

Rčení a úsloví

Scénka s odborným vysvětlením se zabývá různými rčeními a úslovími, jejich významem a tím, jak takové jazykové útvary v češtině vznikají.

Zastaralá česká slova

04:40

Zastaralá česká slova

Pasáž se nejprve formou scénky a odborného vysvětlení zabývá archaismy a historismy v českém jazyce, následně je vysvětlen rozdíl mezi nimi a uvedeno, kde se s nimi můžeme setkat.

Odborná terminologie

04:58

Odborná terminologie

Pasáž se formou scénky a následovného odborného vysvětlení zabývá pojmem termín, jeho vlastnostmi a původem. Zároveň zmiňuje i terminologické slovníky.

Probíhá načítání