Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu
Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Oslavte Den vítězství a projděte se historií s videi a pracovními listy

Znalost historie nám pomáhá určit směr našich budoucích kroků. Konec druhé světové války je důležité si připomínat, a proto vám přinášíme speciální tematickou kolekci videí ke Dni vítězství a druhé světové válce v Československu.

Stáhnout materiály

den-vitezstvi

Pracovní listy a jejich možné využití

K videím s tématem druhé světové války jsme pro vás připravili i sérii pracovních listů, které je možné využít v rámci distančního vzdělávání. Žáci se mohou seznámit se základní faktografií také prostřednictvím jednoduchých časových os.

Časová náročnost jednotlivých pracovních listů 20-30 minut.

Využitelnost v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost (dějepis, základy společenských věd aj.), v českém jazyce a literatuře, mediální výchově apod.

Zobrazit další materiály
Všeobecná mobilizace a Emanuel Moravec

04:49

Všeobecná mobilizace a Emanuel Moravec

"Utneme každou ruku, která se natáhne přes naše hranice," říká Emanuel Moravec ještě 24. září roku 1938. Video představuje Emanuela Moravce jako zástupce toho vojenského názorového proudu, který je odhodlán řešit mnichovskou krizi vstupem do války s Německem. Zachycuje Moravcův rozhlasový projev, začátek mobilizace i setkání s Edvardem Benešem. Video ilustruje rozpor mezi vojenskou a politickou odpovědností.

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska

02:47

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska

Začátek německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Video přináší autentické záběry z vítání nacistů v pražských ulicích, ukazuje začátek zatýkání a likvidace těch, kteří byli pro třetí říši nepohodlní. A tedy i začátek proměny názorů a postojů Emanuela Moravce.

Názorové proudy za německé okupace

02:12

Názorové proudy za německé okupace

Emanuel Moravec hovoří v rozhlasu o Německu jako o ochránci a příteli, zaměstnanci rozhlasu vyjadřují naopak s okupací tichý nesouhlas, ukázka článku z časopisu Vlajky popisuje zase segmentaci společnosti na benešovce, bolševiky, Židy, ... Video tak na několika krátkých scénách ilustruje zastoupení různých názorových proudů za německé okupace v létě roku 1939.

Emanuel Moravec na vrcholu moci

03:46

Emanuel Moravec na vrcholu moci

Emanuel Moravec je za protektorátu, v roce 1942, kdy se video odehrává, na vrcholu své moci. Je ministrem školství a národní osvěty a zakládá Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Jak ukazuje rozhovor s tajemníkem Karlem Hermannem Frankem, pro chatrné zdraví prezidenta Emila Háchy se možná otevírá i cesta k jeho nahrazení.

Odplata za atentát na Reinharda Heydricha

06:32

Odplata za atentát na Reinharda Heydricha

Kdo má zaplatit za atentát na Reinharda Heydricha? Celý český národ, nebo jen pár agentů Edvarda Beneše? Takovou otázku pokládá veřejnosti Emanuel Moravec na řadě svých regionálních projevů. Video ukazuje nejen je, ale zachycuje i otázku motivace všech aktérů, zejména Moravce a Háchy, a také zatýkání i popravy prvních obětí odplaty.

První jednání Beneše s generály o přijetí ultimáta

04:00

První jednání Beneše s generály o přijetí ultimáta

Edvard Beneš obdržel 21. září od Francie a Velké Británie ultimátum o postoupení části českých území Německu. Video se zaměřuje na Benešovo vnímání těchto událostí i nejednotné postoje generálů. Scéna otevírá problém politické zodpovědnosti a hranic politického jednání.

Beneš o svých postojích během mnichovské krize

04:53

Beneš o svých postojích během mnichovské krize

Volná rekonstrukce rozhovoru Edvarda Beneše s jeho manželkou Hanou. Scéna přibližuje, jak Beneš o Československu i obecněji o demokracii přemýšlel v době mnichovské krize.

Beneš: konec úvah o mobilizaci z 29. září 1938

03:13

Beneš: konec úvah o mobilizaci z 29. září 1938

Rozhovor prezidenta Beneše s veliteli československé armády během dopoledne dne 29. září 1938, zatímco zástupci čtyř velmocí jednají v Mnichově. Generálové naléhají na Beneše, aby předkládanému ultimátu neustupoval. Beneš ale volí jiné řešení.

Pře Beneše a E. Moravce o řešení mnichovské krize

08:02

Pře Beneše a E. Moravce o řešení mnichovské krize

Co má větší cenu - lidský život nebo vyšší princip? Ve volné rekonstrukci emotivního rozhovoru mezi prezidentem Edvardem Benešem a plukovníkem Emanuelem Moravcem, ke kterému mohlo dojít 2. října 1938, se odkrývají hlavní dilemata mnichovské krize.

Benešovy představy o vypořádání s Němci

06:22

Benešovy představy o vypořádání s Němci

Přesun milionu Němců a vznik samostatných kantonů. Jaké byly na podzim roku 1940 Benešovy představy o poválečném vypořádání s Němci v Československu, vyplývá z jeho rozhovoru s Wenzelem Jakschem. Video odkrývá i dobové vztahy mezi zástupci československého exilu a exilu demokratických sudetských Němců ve Velké Británii.

Vliv války na vztahy Čechů a sudetských Němců

04:18

Vliv války na vztahy Čechů a sudetských Němců

Tisíc let soužití Čechů a Němců na jednom území pomalu končí. Debata Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche ze září roku 1941 ukazuje, že vypořádání s Němci bude muset být, v důsledku krutých válečných událostí, daleko razantnější, než se původně domlouvali.

Beneš a Jaksch o česko-německých vztazích

04:16

Beneš a Jaksch o česko-německých vztazích

Vztahy mezi Čechy a sudetskými Němci se v průběhu druhé světové války proměňují, zhoršují se. Budoucí řešení poválečného stavu se rýsuje v dohodách zástupců československého státu a demokratických sudetských Němců v britském exilu. Rozhovor Edvarda Beneše a Wenzela Jaksche z listopadu 1941.

Spolupráce Beneše a našich zpravodajců v exilu

03:22

Spolupráce Beneše a našich zpravodajců v exilu

Vnímal vojenský exilový odboj Edvarda Beneše jako zrádce, nebo jako vůdce? Video přibližuje vztah vedoucí osobnosti zahraničního odboje, plukovníka Františka Moravce, k Edvardu Benešovi.

Role Beneše v plánech na atentát na Heydricha

03:48

Role Beneše v plánech na atentát na Heydricha

Rozhovor Edvarda Beneše a plukovníka Františka Moravce, který stál v čele zpravodajské služby při exilové vládě, o plánech na akci, která zviditelní odboj. Jaké motivace za ní stály?

Atentát na Heydricha z pohledu Edvarda Beneše

04:48

Atentát na Heydricha z pohledu Edvarda Beneše

Jaké dopady a jaké politické důsledky bude mít atentát na Heydricha? Kdo za ně ponese odpovědnost? Role Edvarda Beneše v plánech na likvidaci říšského protektora Reinharda Heydricha byla komplikovaná.

Beneš o slábnutí víry v demokracii v únoru 1948

02:36

Beneš o slábnutí víry v demokracii v únoru 1948

Demokracie a víra v ni utrpěly druhou světovou válkou hluboké rány. To má své důsledky i v podobě událostí v únoru 1948. Edvard Beneš ve videu naznačuje svůj vztah k poválečnému Československu a vysvětluje svůj postoj k demisi demokratických ministrů.

Počátek únorové krize z pohledu představitelů KSČ

05:38

Počátek únorové krize z pohledu představitelů KSČ

Klement Gottwald, Antonín Zápotocký a další vedoucí představitelé KSČ se na večerním jednání radí, jak dovršit likvidaci zastoupení demokratických stran ve vládě. Video ukazuje na jejich odhodlanost i schopnost taktického jednání na počátku únorové krize 1948.

Prohra demokratických stran v únoru 1948

05:24

Prohra demokratických stran v únoru 1948

V táboře nekomunistických stran panuje skleslost. Ve videu je přenesena scéna setkání představitelů těchto stran z 24. února 1948, ukazuje nastupující sílu KSČ i to, že rozdíly mezi demokratickými skupinami byly menší, než se původně zdálo.

Přijetí Mnichovské dohody

03:46

Přijetí Mnichovské dohody

Prezident Edvard Beneš v rozhovoru se špičkami československé armády rozebírá možnosti republiky po případném odmítnutí Mnichovské dohody. Výsledkem rozboru mezinárodní situace je rozhodnutí o jejím přijetí. Pasáž ukazuje i frustraci armádních představitelů, kteří byli odhodláni republiku bránit.

Rozbor vojenské situace před Mnichovem 1938

03:41

Rozbor vojenské situace před Mnichovem 1938

Rozbor vojenské situace před druhou světovou válkou náčelníkem generálního štábu gen. Krejčím, který líčí i začátky budování armády po roce 1918 i možnou strategii Německa při útoku na ČSR.

Marshallův plán a Československo

01:31

Marshallův plán a Československo

Pasáž prezentuje vztah Československa k přijetí či nepřijetí Marshallova plánu a ukazuje podřízené postavení předúnorového Československa vůči SSSR.

Gustáv Husák a Slovenské národní povstání

04:20

Gustáv Husák a Slovenské národní povstání

Pasáž ukazuje zrod politika Gustáva Husáka na pozadí Slovenského národního povstání.

Gottwald a Stalin

01:17

Gottwald a Stalin

Komentář ke vztahu Klementa Gottwalda a Josifa V. Stalina.

Anna Letenská

04:49

Anna Letenská

Pasáž zachycuje příběh Anny Letenské za okupace. Byla to jediná česká herečka, která byla popravena za napomáhání osobám podílejícím se na atentátu na Heydricha.

Hvězdy nad Baltimorem Vlasty Buriana

04:19

Hvězdy nad Baltimorem Vlasty Buriana

V pasáži je zachyceno natáčení rozhlasového skeče Hvězdy nad Baltimorem s Vlastou Burianem, který parodoval exilovou vládu v Londýně. Vlasta Burian hrál v tomto skeči opilého Jana Masaryka.

Proces s Vlastou Burianem

07:32

Proces s Vlastou Burianem

Pasáž popisuje první proces s Vlastou Burianem po válce, ve kterém byl osvobozen od obvinění z kolaborantství.

Protižidovská propaganda za Protektorátu

02:45

Protižidovská propaganda za Protektorátu

Pasáž zachycuje tlak Němců na český film a s tím spojenou propagaci protižidovské nálady ve filmech točených na Barrandově. Jedná se o dobu po nástupu Heydricha.

Z gulagu do československé jednotky v Sovětském svazu

06:15

Z gulagu do československé jednotky v Sovětském svazu

Pořad ukazuje zrod československé jednotky v Sovětském svazu. Zmiňuje, jak Sovětský svaz udělil amnestii československým vězňům v gulagu a jak probíhal jejich příchod do jednotky, včetně politizace komunisty.

Druhá světová válka

02:44

Druhá světová válka

Po německé invazi do Polska začíná druhá světová válka. Hitler postupně obsazuje další evropské země. Jakou roli sehráli v této době čeští vojáci, především v Anglii a Sovětském svazu?

Mnichovská dohoda

02:45

Mnichovská dohoda

V animované ukázce jsou zábavnou formou zachyceny okolnosti podepsání Mnichovské dohody, mobilizace armády v roce 1938, abdikace prezidenta Edvarda Beneše a obsazení Sudet.

Osvobození Československa

02:44

Osvobození Československa

V animované ukázce je zábavnou formou zachyceno osvobození Československa ruskou a americkou armádou, pražské povstání a politický poválečný vývoj – Benešovy dekrety a přijetí demise ministrů v roce 1948.

Protektorát

02:45

Protektorát

V animované ukázce je zachyceno dění v Protektorátu Čechy a Morava, uzavření vysokých škol, výměna říšského zastupujícího protektora, atentát na Reinharda Heydricha, vypálení Lidic a Ležáků.

Cesta Ludvíka Svobody od vojáka k politikovi

05:00

Cesta Ludvíka Svobody od vojáka k politikovi

Pasáž ukazuje cestu Ludvíka Svobody od útěku z nacisty okupované vlasti do SSSR, kde postupně dochází k vybudování československé jednotky, až po jeho stanutí v čele armádního sboru.

Zatčení Karla Hašlera

02:07

Zatčení Karla Hašlera

Ukázka zachycuje zatčení písničkáře, herce, textaře a skladatele Karla Hašlera, který později zemřel v koncentračním táboře Mauthausen.

Probíhá načítání