Poučení o jazyce a řeči

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 78

Floskule

03:18

Floskule

Pasáž se formou scénky a odborného výkladu zabývá floskulemi v češtině, uvádí různé příklady a vysvětluje, co tento pojem označuje. Video se zabývá také vycpávkami (vycpávkovými slovy) a uvádí jejich přílady.

Litotes

05:11

Litotes

Pasáž vysvětluje, co je litotes a k čemu slouží. Ve scénce i odborném výkladu je uvedeno mnoho příkladů použití této figury.

Mezijazyková homonymie

04:28

Mezijazyková homonymie

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá mezijazykovou homonymií (kombinace čeština/maďarština), vysvětluje tento pojem a uvádí hned několik příkladů slov (např. tele, jelen).

Prolínání češtiny a jiných jazyků

06:17

Prolínání češtiny a jiných jazyků

Pasáž poskytuje několik příkladů prolínání češtiny a jiných jazyků. Scénka o češtině používané v Americe, následně rozhovor o témže tématu s jazykovědkyní. Anketa v ulicích o možných překladech anglických pojmů do češtiny (talk show, show, business) a rozhovor s výtvarnicí A. Parikovou narozenou v Belgii a tvořící v Čechách.

Vlastní jména

05:55

Vlastní jména

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá procesem vzniku obecných jmen z vlastních jmen.

Brněnský hantec

05:09

Brněnský hantec

Pasáž formou scénky a vysvětlení prezentuje brněnský hantec a jeho typické rysy. Uvádí použití některých slov, vysvětluje jejich význam a původ.

Módní slova

06:36

Módní slova

Scénka a následný rozhovor s jazykovědkyní o módních slovech. Lingvistka popisuje různá módní slova v různých oblastech, vysvětluje i pojmy klišé a jazykový smog.

Idiolekt

02:20

Idiolekt

Pasáž popisuje, co je to idiolekt a jak se vytváří. Zabývá se i aktivní a pasivní slovní zásobou.

Ruda z Ostravy a ostravské nářečí

02:07

Ruda z Ostravy a ostravské nářečí

Pasáž představuje komika Rudu z Ostravy a jeho ostravskou verzi básničky Skákal pes přes oves. Ukazuje, jak se mluví na Ostravsku a tamní slovní zásobu.

Homonyma v češtině a maďarštině

03:08

Homonyma v češtině a maďarštině

Pasáž uvádí zajímavé příklady mezijazykových homonym a vysvětluje jejich význam v maďarštině.

Spodoba znělosti

04:53

Spodoba znělosti

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá spodobou znělosti na konci slov a uprostřed slov a vysvětluje, čím se tento jazykový jev řídí.

Turečtina

03:29

Turečtina

V pasáži vysvětluje turkolog Petr Kučera zvláštnosti turečtiny a její rozdíly oproti češtině. Zmíněna jsou i slova pocházející z turečtiny a psaná forma turečtiny.

Výkladové slovníky a historie jejich vzniku

03:05

Výkladové slovníky a historie jejich vzniku

Pasáž se zabývá našimi nejvýznamnějšími výkladovými slovníky spisovné češtiny, jejich vznikem a rozsahem.

Zaříkadla, uřknutí, uhranutí

04:58

Zaříkadla, uřknutí, uhranutí

Pasáž formou scénky a odborného vysvětlení ukazuje, co jsou zaříkadla, uřknutí a uhranutí, v jakých situacích se používala a v jakých literárních dílech je lze najít.

Jazykový purismus

05:31

Jazykový purismus

Pasáž ukazuje, jak by se řekla některá slova, pokud by se neujaly mezinárodní výrazy. Dále se zabývá jazykovým purismem v 19. a 20. století.

Koledy

05:46

Koledy

Pasáž se zabývá koledami. Zmiňuje, jaké varianty koled existují, kdy a jak vznikla tato tradice a co označuje slovo „koleda“.

Názvy rostlin

04:40

Názvy rostlin

Pasáž vysvětluje pojem etymologie a uvádí, jak vznikla pojmenování některých rostlin, které jsou zmíněny v úvodní scénce.

Samohlásky

03:06

Samohlásky

Pasáž se zabývá systémem samohlásek v českém jazyce, jejich délkou, kvalitou a uspořádáním.

Slovní zápor

04:18

Slovní zápor

Pasáž se zabývá slovním záporem v češtině a jakým způsobem se tvoří. Dále zmiňuje slova bez kladných protějšků (např. nemoc) a vysvětluje původ některých původně kladných slov (např. návidět).

Josef Jungmann

11:05

Josef Jungmann

Pořad přibližuje život a dobu Josefa Jungmanna, včetně ukázek z jeho tvorby.

Nadávky

03:52

Nadávky

Pasáž se formou scénky a odborného vysvětlení zabývá českými slušnějšími nadávkami, vysvětluje jejich původ a vývoj. Zmíněn je i původ slova „nadávka“.

Slovesný vid

03:51

Slovesný vid

Pasáž uvádí, jaké vidy existují v češtině, co vyjadřují a jak se tvoří. Dále jsou uvedeny příklady obouvidových sloves a sloves existujících jen v jednom vidu.

Češtinářská nej…

01:51

Češtinářská nej…

Pasáž se zabývá češtinářskými „nej“: zmiňuje nejčastější slova a písmena, kuriózní slova a věty, nejslavnější české slovo v cizině a současná jazyková nej.

Palindromy

02:47

Palindromy

Pasáž vysvětluje význam a původ pojmu palindrom a uvádí příklady palindromů v češtině i některých cizích jazycích.

Načíst další videa
Probíhá načítání