Ukončeno
Soutěž Reportéři na startu

Soutěž Reportéři na startu 2024

Příležitost pro mladé reportéry, kameramany nebo střihače - právě to je soutěž Reportéři na startu! Chodíš na základku, střední nebo VŠ? Dej dohromady tým a ukažte nám, co ve vás je. Jste učitelka, učitel nebo vedoucí kroužku? Povzbuďte žáky v kreativitě a tvoření. Druhý ročník soutěže probíhá do 31. května 2024. A co můžete vyhrát? Ti nejlepší na konci školního roku osobně nahlédnou pod pokličku zpravodajství České televize a setkají se s osobnostmi, které každý den tvoří zprávy. Další výherci se mohou těšit na dárkový balíček, nebo tematický workshop přímo ve škole.

Tato soutěž byla ukončena. Vítěze naleznete zde.

Základní informace a pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „REPORTÉŘI NA STARTU 2024“

 1. Obecná ustanovení
  1. Pořadatelem soutěže s názvem „Reportéři na startu 2024“ (dále jen „soutěž“) je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
  2. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu zaslání soutěžního příspěvku v podobě audiovizuálního záznamu zpravodajské reportáže nebo části zpravodajské relace vytvořené soutěžícími ve skupině (dále jen „soutěžní příspěvek“), a to na základě výzvy k zaslání soutěžního příspěvku zveřejněné na webové stránce: edu.ceskatelevize.cz.
  3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Podstata a průběh soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky od pátku 19. dubna 2024 od 0:01 hod. do pátku 31. května 2024 do 23:59 hod.
  2. Soutěž začíná v pátek 19. dubna 2024 v okamžiku, kdy pořadatel zveřejní na webové stránce: edu.ceskatelevize.cz výzvu k zaslání soutěžního příspěvku.
  3. Soutěžní příspěvky lze posílat po celou dobu trvání soutěže, nejpozději však do pátku 31. května 2024 do 23:59 hod.
  4. Soutěž je rozdělena do 3 soutěžních kategoriích (dále jen „soutěžní kategorie“):
  1. první kategorie je určena pro soutěžící z 2. stupně základních skol (6.– 9. ročník) a nižších stupňů víceletých gymnázií;
  2. druhá kategorie je určena pro soutěžící ze středních škol;
  3. třetí kategorie je určena pro soutěžící z vysokých a vyšších odborných škol.
  1. Soutěžní příspěvek je nutno zaslat prostřednictvím elektronického soutěžního formuláře zveřejněného na webové stránce edu.ceskatelevize.cz.
  2. Soutěžní příspěvek zasílá učitel, vychovatel nebo jiný pedagogický pracovník, pod jehož vedením soutěžní příspěvek vznikl, v případě studentů z vysokých a vyšších odborných škol může příspěvek zaslat také plnoletý člen týmu, kterého skupina zvolila. Osoba odesílající soutěžní příspěvek se dále označuje jako „garant soutěžního příspěvku“.
  3. Garant soutěžního příspěvku v soutěžním formuláři uvede následující údaje: své jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefon, název školy/univerzity/instituce/zájmového kroužku, kde soutěžní příspěvek vznikl, název reportáže, z nabídky pak vybere příslušnou soutěžní kategorii.
  4. Ze všech soutěžních příspěvků doručených pořadateli ve lhůtě stanovené v čl. II. odst. 3 těchto pravidel vybere porota pořadatele v každé soutěžní kategorii maximálně 3 výherce.
  5. Výherci a jejich soutěžní příspěvky budou vyhlášeni a zveřejněni na webové stránce pořadatele: edu.ceskatelevize.cz nejdříve v pondělí 3. června 2024 v 0:01 hod., nejpozději v pátek 7. června 2024 ve 23:59 hod.
 3. Soutěžící
  1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 10 do 26 let včetně, který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže a který je žákem 2. stupně základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia, studentem střední školy nebo studentem vysoké nebo vyšší odborné školy (dále jen „soutěžící“).
  2. Soutěže je možné se zúčastnit pouze ve skupině (dále jen „skupina“).
  3. Skupinu tvoří minimálně 3 soutěžící, maximální počet soutěžících ve skupině není stanoven. Jeden soutěžící může být členem více skupin.
  4. Všichni soutěžící ve skupině musí být žáky/studenty téže vzdělávací instituce. Může se jednat o žáky/studenty z vícero ročníků či paralelních tříd téže školy. Skupinu mohou vytvořit také soutěžící, kteří navštěvují tutéž základní uměleckou školu, tentýž zájmový kroužek nebo tutéž zájmovou skupinu. I u takovýchto soutěžních skupin se zařazení do soutěžních kategorií řídí čl. II odst. 4 pravidel.
  5. V každé skupině musí být alespoň 2 amatéři. Amatérem se pro účely soutěže rozumí soutěžící, který nespolupracuje s žádným celostátním médiem.
  6. Účast soutěžícího v soutěži vzniká doručením soutěžního příspěvku pořadateli prostřednictvím elektronického soutěžního formuláře zveřejněného na: edu.ceskatelevize.cz.
  7. Garant soutěžního příspěvku je povinen zajistit písemný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka/studenta s natáčením a jeho/její účastí v soutěži.
  8. Garant soutěžního příspěvku je povinen seznámit všechny členy soutěžní skupiny s tím, že odesláním soutěžního příspěvku soutěžící anebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že soutěžící tomuto textu nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu), vyslovuje souhlas s pravidly soutěže a potvrzuje, že odeslaný soutěžní příspěvek je jeho autorským dílem, resp. je vykonavatelem všech autorských práv k dílu, jejich užití v soutěži není v rozporu s autorskými právy a/nebo právy třetích osob a že před odesláním soutěžního příspěvku pořadateli soutěžící získal od osob zachycených v příspěvku svolení podle ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) k zachycení jeho/její podoby a dalších osobních atributů a také svolení k použití dle ustanovení § 85 a násl. občanského zákoníku, zejména jejich zveřejněním. Soutěžící, který v soutěžním příspěvku vystupuje, nad to odesláním soutěžního příspěvku potvrzuje, že v soutěžním příspěvku účinkuje dobrovolně a souhlasil podle ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se zachycením jeho/její podoby a dalších osobních atributů v soutěžním příspěvku a s jejich použitím dle ustanovení § 85 a násl. občanského zákoníku, zejména jejich zveřejněním.
  9. Garant soutěžního příspěvku je povinen seznámit všechny členy soutěžní skupiny také s tím, že odesláním soutěžního příspěvku udělují soutěžící pořadateli souhlas k zařazení soutěžního příspěvku do soutěže a k případnému zveřejnění soutěžního příspěvku na webové stránce pořadatele, sociálních sítích pořadatele a ve vysílání pořadatele. Soutěžící zároveň uděluje pořadateli nevýhradní licenci k užití díla bez množstevního omezení pro všechny země světa na dobu trvání majetkových práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti, a to zejména vysíláním televizí (§ 21 AZ), přenosem televizního vysílání (§ 22 AZ), provozováním televizního vysílání (§ 23 AZ), provozováním ze záznamu a jeho přenosem (§ 20 AZ), sdělováním počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 AZ), k užití zvukové složky díla nebo jeho části k rozmnožování, rozšiřování a ke sdělování veřejnosti, k jeho sdělování v děleném nebo jinak upraveném obrazu obsahujícím v oddělené části reklamu, sponzoring, selfpromotion nebo jiné textové a obrazové informace, k užití textové a obrazové podoby díla nebo jeho částí a fotografií z díla k vydání v knižní formě tiskem anebo k vydání díla vzniklého přetvořením nebo zpracováním námětu či scénáře, a to ve všech jazycích, k zařazení pořadu nebo jeho částí beze změny, po zpracování či jiné změně, samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly do nového audiovizuálního díla (např. střihové filmy, programové upoutávky, audiotextové upoutávky, nosiče DVD) nebo do díla souborného a užít pořad při užití těchto nově vytvořených děl ve výše uvedeném rozsahu, k propagování díla pořadatele všemi obvyklými způsoby (anotace v tisku, upoutávky na pořad v ČT a jiných televizích nebo v rozhlasu, fotografie a ukázky na internetu, zejména na webových stránkách ČT, apod.), oprávnění opatřit dílo logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových či jiných informací, a to libovolně často. Soutěžící uděluje oprávnění bezúplatně a pořadatel není povinen nabyté oprávnění využít. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel není povinen uvádět jméno soutěžícího při zveřejnění soutěžního příspěvku.
 4. Parametry soutěžního příspěvku
  1. Soutěžním příspěvkem se rozumí audiovizuální záznam zpravodajské reportáže nebo části zpravodajské relace vytvořený soutěžícími ve skupině (dále jen „soutěžní příspěvek“).
  2. Téma soutěžního příspěvku je: „Představte historickou, současnou nebo fiktivní osobnost/skupinu osobností, která je pro vás inspirací či vzorem. Může se jednat o osobnosti významné ve svém oboru, osobnosti spojené s vaším městem či obcí, rodinné příslušníky, kamarády, influencery, literární postavy atp.“ 
  3. Soutěžní příspěvek musí být zpracován zpravodajským způsobem: jedná se o informující příspěvek, který nehodnotí, nekomentuje a dává prostor respondentům, kteří k tématu mají co říct nebo jsou přímo jeho aktéry, zpracovaný tak, aby na krátké ploše podal ucelenou informaci související se zadaným tématem.
  4. Soutěžní příspěvky je možné zasílat pouze elektronicky, a to ve formátech: mp4, mov, avi.
  5. Maximální velikost soutěžního příspěvku činí 300 MB.
  6. Maximální délka soutěžního příspěvku jsou tři minuty.
  7. K jednotlivým soutěžním příspěvkům v rámci formuláře uvádí garant příspěvku:
   1. jméno a příjmení garanta příspěvku
   2. název a adresu školy;
   3. kontaktní e-mail garanta příspěvku
   4. telefonní číslo garanta příspěvku
   5. z nabídky pak vybere příslušnou soutěžní kategorii
  8. Učitelé, vychovatelé či další pedagogičtí pracovníci poskytují skupinám odborný dohled při sestavování soutěžního příspěvku a jeho natáčení.
  9. Učitelé, vychovatelé či další pedagogičtí pracovníci zodpovídají během natáčení soutěžního příspěvku za zdraví a bezpečnost soutěžících.
  10. Skupiny si soutěžní příspěvek vymýšlejí samy nebo společně s učiteli, vychovateli či jinými pedagogickými pracovníky. Zpracování tématu je výhradně na uvážení a domluvě soutěžících ve skupině, případně na domluvě s jejich pedagogickým vedením.
  11. Natáčení soutěžního příspěvku si zajišťují soutěžící sami, s použitím vlastní techniky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné ztráty či znehodnocení techniky, kterou soutěžící použijí k natočení soutěžního příspěvku, ani za případné škody vzniklé během natáčení soutěžního příspěvku.
  12. Soutěžní příspěvek nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  13. Soutěžní příspěvek nesmí zejména obsahovat záběry obsahující násilí, pornografii, rasistický obsah, vulgarismy, nadávky, utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin, podněcovat ke spáchání trestného činu nebo k užívání návykových látek, zobrazovat osoby umírající nebo vystavené tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.
  14. Soutěžní příspěvek nesmí porušovat autorská práva třetích osob ani práva s autorským právem související, ani práva třetích osob k ochranné známce.
  15. Soutěžní příspěvek nesmí zasahovat do práv či oprávněných zájmů třetích osob, zejména zasahovat do cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby.
  16. Soutěžní příspěvky nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy pořadatele, nesmí být obchodním sdělením a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých.
  17. V soutěžním příspěvku nesmí být bez souhlasu dotčené osoby obsaženy následující osobní údaje: a) rodné číslo, b) číslo občanského průkazu, c) číslo cestovního pasu, d) číslo řidičského průkazu, e) číslo zaměstnanecké karty, služebního, studijního nebo žákovského průkazu f) číslo bankovního účtu, g) číslo platební karty, h) název ulice a orientační či evidenční či popisné číslo budovy, pokud společně tvoří adresu bydliště subjektu údajů.
  18. Osobní údaje, které jsou citlivými údaji, tj. osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, mohou být v soutěžním příspěvku obsaženy jen s výslovným souhlasem subjektu údajů. Bez souhlasu subjektu údajů lze citlivé údaje do soutěžního příspěvku zařadit jen při splnění těchto podmínek: a) zpracovávané téma se týká veřejného zájmu, b) subjekt údajů je osobou veřejného zájmu nebo zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů (např. účast na demonstracích).
 5. Výhry, výherci a způsob určení výherců
  1. Výhercem se rozumí skupina soutěžících, jejíž soutěžní příspěvek byl porotou vybrán podle kritérií uvedených v čl. V. odst. 7 jako nejlepší (dále jen „výherce“). 
  2. V každé soutěžní kategorii budou určeni maximálně 3 výherci, pořadatel si nicméně vyhrazuje právo určit v kterékoliv soutěžní kategorii výherců méně. Pořadí výherců určuje porota.
  3. Každý výherce získá od pořadatele věcnou cenu: propagační předměty pořadatele, přičemž počet, hodnotu i další specifika těchto předmětů určuje pořadatel.
  4. Výherci, kteří se umístí na 1. místě v jednotlivých soutěžních kategoriích, získávají navíc od pořadatele zážitkovou výhru. Ta bude specifikována v průběhu soutěže na webových stánkách pořadatele: edu.ceskatelevize.cz 
  5. Výhra nepřesahující částku 50.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Výběr výherců proběhne po skončení soutěže a do výběru budou zařazeni soutěžící, jejichž soutěžní příspěvky pořadatel obdrží ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 těchto pravidel.
  7. O výhercích a jejich pořadí v jednotlivých soutěžních kategoriích rozhodne porota, která zhodnotí doručené soutěžní příspěvky podle následujících kritérií: dodržení tématu, originalita, technické a zpravodajské zpracování. Hodnocení poroty probíhá neveřejně. Porota bude mít minimálně 4 členy a o jejím složení rozhoduje pořadatel.
  8. Každý výherce bude o výhře pořadatelem vyrozuměn zasláním zprávy na e-mail uvedený garantem vítězného soutěžního příspěvku v soutěžním formuláři. Garanti vítězných soutěžních příspěvků budou pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení věcné výhry. Garanti soutěžních příspěvků, které se v jednotlivých soutěžních kategoriích umístí na 1. místě, budou navíc pořadatelem informováni o místě a čase plnění zážitkové výhry.
  9. V případě, že garant soutěžního příspěvku nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený v soutěžním formuláři ani se s garantem soutěžního příspěvku spojit telefonicky na telefonním čísle, které v soutěžním formuláři uvedl, výherce ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce postupem podle čl. V odst. 7 těchto pravidel ze soutěžících, od nichž pořadatel obdržel soutěžní příspěvek ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 těchto pravidel. Nedoručení e-mailu prokazuje pořadatel oznámením o nedoručení zprávy zaslaným poskytovatelem emailových služeb.
  10. Věcné výhry budou pořadatelem odeslány poštou nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení soutěže, a to pouze na území České republiky, nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném. Po předchozí domluvě je možno věcnou výhru vyzvednout také v sídle pořadatele. Pořadatel soutěže neodpovídá za zásilky poštou nedoručené.
  11. Pokud se zásilka s věcnou výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn si tuto výhru osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného doložení kontaktních údajů a identifikace výherce, ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže. V případě nedoručitelnosti nebo nevyzvednutí věcné výhry po uplynutí 2 měsíců ode dne ukončení soutěže propadá výhra ve prospěch pořadatele.
  12. Zážitková výhra bude plněna na území České republiky, a to nejpozději do 12 měsíců od ukončení soutěže. Po této lhůtě ztrácí výherce na plnění zážitkové výhry nárok. Na čase a místě plnění zážitkové výhry se domluví pořadatel s garantem soutěžního příspěvku.
 6. Práva a povinnosti pořadatele
  1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele.
  2. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.
  3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.
  4. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob, či takového soutěžícího, který poskytl do soutěže soutěžní příspěvek, ke kterému nemá veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská práva.
  5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže, a to ani v případě nepřítomnosti výherců na sdělené kontaktní adrese.
  6. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherci rovněž nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemají právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry nebo s účastí v soutěži.
  7. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného v záručních podmínkách.
  8. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené soutěžní příspěvky nebo soutěžní příspěvky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže.
  9. Soutěžní příspěvky obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím pořadatel ze soutěže vyřadí.
 7. Informace o zpracování osobních údajů
  1. Pořadatel Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383, je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a garanty soutěžního příspěvku a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, resp. garanty soutěžního příspěvku, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. Oprávněný zájem správce spočívá v nezbytnosti identifikace soutěžícího, resp. garanta soutěžního příspěvku a komunikaci se soutěžícími, resp. garanty soutěžního příspěvku zejména v případě výhry.
  2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.
  3. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
  4. Soutěžící i garant soutěžního příspěvku jako subjekty údajů mají za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
  1. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  2. požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů,
  3. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,
  4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  5. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu osobniudaje@ceskatelevize.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za obsah zveřejněných soutěžních příspěvků.
  2. Odesláním soutěžního příspěvku soutěžící i garant soutěžního příspěvku vyslovují souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazují se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců a s uveřejněním těchto údajů na webových stránkách pořadatele a ve vysílání pořadatele.
  3. Garant soutěžního příspěvku odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu k soutěžnímu příspěvku, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Garant soutěžního příspěvku je povinen nahradit pořadateli jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů dále soutěžícím zaniká právo na příslušnou výhru.
  4. Tato pravidla budou vyvěšena na webu České televize a nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.

V Praze dne 6. března 2024

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání