Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Biblická pátrání

#

Stupeň vzdělání

Vybrat

Předměty

Vybrat

Délka videa

nerozhoduje do 5 minut do 10 minut do 15 minut do 30 minut do 45 minut nad 45 minut

Našli jsme pro vás videí: 52

Vánoční příběh o narození Ježíše Krista

11:14

Vánoční příběh o narození Ježíše Krista

Vyprávění o vánočním příběhu narození Ježíše Krista. Pořad se také věnuje důkazům existence betlémské hvězdy.

Jazyk Boha

05:40

Jazyk Boha

Bůh mluví ke všem lidem, mluví tedy všemi jazyky a usiluje o porozumění. V pasáži se děti dozvědí, kterým jazykem mluví nejvíce lidí, a získají informace o českém jazyku. Zjistí také okolnosti vzniku církve.

Bible

10:57

Bible

Základní informace o původu, obsahu a významu Bible. Vyprávění o jejích verzích, překladech i podobách a vysvětlení její důležitosti pro křesťany.

Důsledek hříchu

10:30

Důsledek hříchu

Biblický příběh o Adamovi a Evě. Vyprávění o pokušení a trestu, včetně biblických i moderních přístupů k němu. Vyprávění o tom, jestli mohl existovat Eden.

Biblická potopa světa

02:06

Biblická potopa světa

Biblický příběh o potopě světa. Vyprávění o muži jménem Noe, kterému poručí Bůh, ať postaví velkou loď – Noemovu archu –, na níž zachrání jak zvířata, tak i lidi před velkou potopou.

Biblický příběh: Abraham

12:57

Biblický příběh: Abraham

Biblické vyprávění o Abrahamovi a vysvětlení jeho historického významu. Příběh jeho cesty od pouhého pastevce až po praotce tří monoteistických náboženství.

Biblický příběh: O Josefovi a jeho bratrech

11:11

Biblický příběh: O Josefovi a jeho bratrech

Příběh z Bible o Josefovi a jeho bratrech ukazuje, jak důležité je umět odpouštět. Vyprávění o Josefově zajetí v Egyptě, službě faraonovi i odpuštění bratrům, kteří ho zradili.

Vysvobození Židů z Egypta

09:47

Vysvobození Židů z Egypta

Vyprávění o biblickém osvobození židů z Egypta a Mojžíšově roli v něm. Ukázka vypráví také příběhy o hořícím keři, desateru božích ran a o tradici sederové večeře v Jeruzalémě.

Desatero přikázání

07:20

Desatero přikázání

Seznámení se starozákonním Desaterem přikázání. Když byl izraelský národ vyveden z Egypta, Bůh si k sobě zavolal Mojžíše a předal mu na kamenných deskách zákony – povinnosti vůči Bohu a vůči druhému člověku.

Biblický příběh: David a Goliáš

09:54

Biblický příběh: David a Goliáš

Biblický příběh souboje Davida a Goliáše ukazuje hodnoty odvahy a víry v Boha. David byl nejmladší a nejslabší ze svých bratrů, a přesto obávaného silného Goliáše porazil. Stal se králem izraelského lidu.

Židovský svátek Purim

08:14

Židovský svátek Purim

Seznámení s příběhem královny Ester a její záchranou židovského národa. Ester byla původem Židovka, která byla velmi krásná a odvážná a stala se manželkou perského krále. Svůj lid zachránila před Hamanem. Na její počest a vítězství se slaví dodnes svátek Purim, kdy Židé hodují, radují se a obdarovávají chudé.

Pokušení Ježíše Krista

07:48

Pokušení Ježíše Krista

Příběh o Janu Křtiteli a pokušení Ježíše Krista: V zemi kázal Jan Křtitel, který křtil lid v řece Jordán. Pokřtěn byl i Ježíš, dostal sílu Ducha Svatého. Strávil čtyřicet dní a čtyřicet nocí na poušti bez jídla a musel čelit pokoušení samotného ďábla.

První zázrak Ježíše Krista

04:32

První zázrak Ježíše Krista

Seznámení s prvním zázrakem Ježíše Krista: Ježíš a jeho přátelé byli pozváni na svatbu, při hostině však došlo víno. Ježíš ale situaci zachránil, neboť proměnil vodu ve víno. Učinil tak svůj první zázrak.

Biblický příběh: Zázrak utišení bouře

03:18

Biblický příběh: Zázrak utišení bouře

Vyprávění o tom, jak mocný byl podle Nového zákona Ježíš. Biblické vyprávění o některých jeho skutcích, například utišení bouře, včetně morálního ponaučení, které z toho vyplývá.

Ježíšovi učedníci

05:01

Ježíšovi učedníci

Příběh o Ježíši Kristovi a jeho učednících ilustrovaný na pražském Staroměstském orloji s dvanácti apoštoly. Vysvětlení atributů jednotlivých apoštolů.

Biblický příběh milosrdného Samaritána

11:18

Biblický příběh milosrdného Samaritána

Seznámení s biblickým příběhem o milosrdném Samaritánovi. Pasáž vysvětluje křesťanský pojem bližní člověk a informuje o současné podobě samaritánství.

Biblický příběh o ztracené ovci

11:30

Biblický příběh o ztracené ovci

Shrnutí biblického příběhu o ztracené ovci. Jsou zde vysvětleny pojmy jako pastýř, pastor, kazatel a farář v křesťanském kontextu.

Smysl a hodnota člověka podle Bible

04:30

Smysl a hodnota člověka podle Bible

Pořad o hodnotě lidského života podle Bible. Vysvětlení, že Bible nepopisuje, jak člověk vznikl, ale proč byl stvořen. Pasáž dále rozebírá, že Bůh stvořil člověka podle svého obrazu.

Bible: Stvoření světa

04:49

Bible: Stvoření světa

Vyprávění o tom, jak podle Bible Bůh během sedmi dnů stvořil svět, a to včetně sporných momentů, které se vysvětlují složitě, jako je například délka dne.

Překlad Bible

05:41

Překlad Bible

Vyprávění o tom, do kolika jazyků už byla Bible přeložena. Podle křesťanů tato kniha spojuje lidi s Bohem a se sebou navzájem, což je opakem rozdělení, ke kterému došlo při stavbě Babylonské věže.

Babylonská věž

03:37

Babylonská věž

Příběh o vzniku Babylonské věže. Dle Bible vybudovali lidé město a vysokou věž, která údajně sahala až k nebi. Lidé se tak chtěli zbavit závislosti na Bohu, tím se mu však rouhali. Ukázka popisuje, jak došlo ke zmatení jazyků.

Abraham jako vzor víry

03:33

Abraham jako vzor víry

Krátké shrnutí příběhu biblického Abrahama jako vzoru víry a poslušnosti k Bohu. Mluví se zde o třech monoteistických náboženstvích, která věří v jednoho boha (křesťanství, judaismus, islám).

Zkouška Abrahama

05:37

Zkouška Abrahama

Vyprávění o biblické Abrahamově zkoušce, která zapříčinila, že se z Abrahama stal vzor víry pro křesťany, muslimy i židy. V pasáži se seznámíme s osudem Abrahama a jeho jediného syna Izáka.

Mojžíš a vyvedení z egyptského otroctví

04:42

Mojžíš a vyvedení z egyptského otroctví

Vyprávění o tom, jak Mojžíš vyvedl na Boží pokyn izraelský lid z egyptského otroctví. Dozvíme se, jak prošli Rudým mořem, které před nimi Bůh zázračně rozdělil, jak Bůh zajistil lidu potravu a co je to mana. Nakonec je dopovězen osud samotného Mojžíše.

Načíst další videa
Probíhá načítání

Učíme se společnějeden rok. Děkujeme za váš zájem! Podívejte se, co všechno jsme spolu zvládli.

Prohlédnout
×