Námět do výuky pro:

Lekce do MŠ: Povolání

Dospělí lidé chodí do práce, protože, jak se říká, bez práce nejsou koláče. A co to znamená? Když nebudete pracovat, nebudete mít peníze, abyste si mohli koupit jídlo, oblečení, dům a podobně. Proto se nyní seznámíme s profesemi dospělých a vy můžete všem povědět, jaké povolání se vám líbí.

Lekce do MŠ: Povolání

Věk dětí: 3–6 let

Cíle činností:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka a podobně), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí;
 • rozvoj a užívání všech smyslů;
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí;
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování);
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické);
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně-názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie;
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování a dalších);
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla);
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti);
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit;
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních;
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije;
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat;
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu;
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Náměty na činnosti:

 • rozhovory zaměřené na budoucí povolání či na povolání rodičů;
 • vycházky a výlety po okolí – pozorování povolání (do obchodu, do cukrárny, na policii, k nemocnici, na nádraží – podle možností);
 • námětové hry na povolání (na doktory, na kuchaře, na prodavače, na kadeřnice a tak dále);
 • na pekařky – modelování dobrot z plastelíny;
 • na zahradníky – sázení rostlin na zahradě;
 • na kuchaře/cukráře – vaření nebo pečení nějakého pokrmu;
 • pantomima;
 • tematické písničky (Poštovský panáček, Kalamajka, Pec nám spadla a další);
 • Hra na hasiče: Namalujte křídou na zem plameny. Děti mají za úkol je pomocí rozprašovače s vodou uhasit.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodický list k lekci Povolání

Metodický list k lekci do mateřské školy „Povolání".
Předškolní
Hudební a pohybové činnosti
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Povolání (přiřazování)

K vykonávání profesí jsou potřeba určité předměty. Automechanik by nemohl pracovat bez auta a nářadí. Dokážete říct, které pomůcky potřebují další povolání? Zkuste je přiřazovat.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Povolání (pracovní list s aktivitami)

Dospělí lidé chodí do práce, protože jak se říká, bez práce nejsou koláče. A co to znamená? Když nebudete pracovat, nebudete mít peníze, abyste si mohli koupit jídlo, oblečení, dům a podobně. Proto se nyní seznámíme s profesemi dospělých a vy můžete všem povědět, jaké povolání se vám líbí.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Povolání - omalovánky a puzzle

Co dělá doktor, pekařka nebo učitel? Prozkoumejte s dětmi svět povolání.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Povolání (stínové puzzle)

Pojďme se seznámit se světem profesí. V této aktivitě mají děti za úkol spojit postavu s jejím stínem.
Předškolní
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Záchranné složky

Občas se vyskytnou situace, se kterými si sami neporadíme. Třeba když nás něco bolí, někdo má nehodu nebo někde hoří. Víte, kdo nám v těchto situacích pomůže? Znáte jejich telefonní čísla? Pojďte se je naučit.
Předškolní
Svět kolem nás
Myšlenkové operace

Aktivita do MŠ: Hasič a plameny

Profese hasiče je velmi náročná. Hasiči zasahují u dopravních nehod, chrání lidi před nebezpečím a hasí požár. Ve městě propukl požár a je potřeba ho uhasit. Vyzkoušíte si tuto profesi a pomůžete uhasit oheň?
Předškolní
Svět kolem nás

Aktivita do MŠ: Oblečení a vyšívání

Jaké je to být švadlenou a ševcem? Nyní si tohle povolání můžete vyzkoušet.
Předškolní
Výtvarné a pracovní činnosti
Svět kolem nás
Myšlenkové operace

ČT edu nejsou pouze videa

1 136

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání