Soutěž se StarDance

Soutěž se StarDance

Nejen hvězdy ze StarDance mohou být králi a královnami tanečního parketu! ČT edu vyhlašuje druhý ročník soutěže Tančí celá škola. Jsi žákem základní školy, gymnázia nebo chodíš na střední? Dejte s kamarády dohromady taneční skupinu a ukažte nám, co ve vás je. Jste učitel, trenér nebo třeba vychovatel? Povzbuďte děti k tanci! Soutěžíme ve třech kategoriích - od 1. stupně ZŠ až po SŠ. A co můžete vyhrát? Na vítěze čeká lekce tance pod vedením profesionála ze StarDance a prohlídka ČT! Ambasadorkou letošního ročníku je trojnásobná účastnice a vítězka 8. řady StarDance Veronika Lálová. Tak jdeme na to…

Ukázková choreografie

Základní informace a pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Tančí celá škola II.“

 1. Obecná ustanovení
  1. Pořadatelem soutěže s názvem „Tančí celá škola II.“ (dále jen „soutěž“) je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
  2. Soutěž je založená na principu zaslání soutěžního příspěvku v podobě audiovizuálního záznamu taneční sestavy, kterou soutěžící nacvičí pod vedením učitele, vychovatele nebo jiného pedagogického pracovníka a do níž budou zařazeny alespoň dva taneční prvky z videa, které natočí účastníci pořadu „StarDance XII“, a to na základě výzvy pořadatele k zaslání soutěžního příspěvku zveřejněné na webové stránce: edu.ceskatelevize.cz (dále jen „soutěžní příspěvek“).
  3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Podstata a trvání soutěže
  1. Soutěž probíhá na území České republiky od pátku 13. října 2023 od 0:01 hod. do pátku 15. prosince 2023 do 23:59 hod.
  2. Soutěž začíná v pátek 13. října 2023 v okamžiku, kdy pořadatel zveřejní na webové stránce edu.ceskatelevize.cz výzvu k zaslání soutěžního příspěvku.
  3. Soutěžní příspěvky lze posílat po celou dobu trvání soutěže, nejpozději však do pátku 15. prosince 2023 do 23:59 hod.
  4. Soutěž je rozdělena do 3 soutěžních kategoriích (dále jen „soutěžní kategorie“):
   1. první kategorie je určena pro soutěžící z 1. stupně základních skol (1.–5. ročník);
   2. druhá kategorie je určena pro soutěžící z 2. stupně základních škol (6.– 9. ročník) a nižších stupňů víceletých gymnázií;
   3. třetí kategorie je určena pro soutěžící ze středních škol a vyššího stupně víceletých gymnázií.
  5. Pokud se v jedné skupině sejdou soutěžící, kteří spadají do různých soutěžních kategorií dle čl. II. odst. 4 těchto pravidel, přihlásí se celá skupina do té soutěžní kategorie, do níž spadá nejstarší ze soutěžících.
  6. Soutěžní příspěvek je nutno pořadateli zaslat výhradně prostřednictvím elektronického soutěžního formuláře umístěného na webové stránce pořadatele: edu.ceskatelevize.cz.
  7. Soutěžní příspěvek zasílá učitel, vychovatel nebo jiný pedagogický pracovník, pod jehož vedením soutěžní příspěvek vznikl. Osoba odesílající soutěžní příspěvek se dále označuje jako „garant soutěžního příspěvku“.
  8. Garant soutěžního příspěvku v soutěžním formuláři uvede následující údaje: své jméno a příjmení, kontaktní e-mailovou adresu, telefon, název školy/instituce/zájmového kroužku, kde soutěžní příspěvek vznikl, název soutěžního příspěvku (např. ročník či jiná specifikace), z nabídky pak vybere příslušnou soutěžní kategorii.
  9. Ze všech soutěžních příspěvků doručených pořadateli ve lhůtě stanovené v čl. II. odst. 3 těchto pravidel vybere porota pořadatele v každé soutěžní kategorii maximálně 3 výherce.
  10. Výherci a jejich soutěžní příspěvky budou vyhlášeni a zveřejněni na webové stránce pořadatele: edu.ceskatelevize.cz v týdnu od pondělí 18. prosince 2023 do pátku 22. prosince 2023 nejpozději do 12:00 hod.
 3. Soutěžící
  1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 5 do 19 let včetně, který splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže a který je žákem/žákyní 1. nebo 2. stupně základní školy nebo nižšího stupně víceletého gymnázia nebo žákem/žákyní střední školy nebo vyššího stupně víceletého gymnázia (dále jen „soutěžící“).
  2. Účast soutěžícího v soutěži vzniká zasláním soutěžního příspěvku v podobě audiovizuálního záznamu (videa) prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na webové stránce pořadatele: edu.ceskatelevize.cz.
  3. Soutěže je možné se zúčastnit pouze ve skupině (dále jen „skupina“).
  4. Skupinu tvoří minimálně 3 soutěžící, maximální počet soutěžících ve skupině není stanoven. Jeden soutěžící může být členem více skupin.
  5. V každé skupině musí být alespoň 2 taneční amatéři. Tanečním amatérem se rozumí soutěžící, který se neúčastní tanečních soutěží pořádaných Českým svazem tanečního sportu či jiných tanečních soutěží a ani nenavštěvuje specializovanou taneční školu. Za tanečního amatéra se považuje také soutěžící, který sice chodí do zájmového tanečního či jiného pohybového kroužku, ale neúčastní se s tímto kroužkem tanečních soutěží pořádaných Českým svazem tanečního sportu ani jiných tanečních soutěží.
  6. Garant soutěžního příspěvku může být pořadatelem vyzván k prokázání, že soutěžní skupina neporušuje čl. III odst. 5 těchto pravidel.
  7. Soutěžící z jedné skupiny musí navštěvovat stejnou vzdělávací instituci nebo zájmový kroužek. Může se jednat o žáky z vícero ročníků či paralelních tříd. Může se jednat o žáky téže základní umělecké školy. Může se jednat o žáky z téhož zájmového kroužku, případně žáky spojené v jiné zájmové instituci.
  8. Garant soutěžního příspěvku je povinen zajistit písemný souhlas zákonných zástupců soutěžícího s jeho účastí v soutěži. Vzor souhlasu mohou garanti stáhnout na webové stránce pořadatele: https://edu.ceskatelevize.cz/pracovni-list/tanci-cela-skola/souhlas.docx, případně mohou využít vlastní formulář. Součástí každého souhlasu zákonného zástupce soutěžícího musí být souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a svolení zákonného zástupce podle ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) k zachycení podoby soutěžícího a dalších osobních atributů a také svolení k použití dle ustanovení § 85 a násl. občanského zákoníku, zejména jejich zveřejněním. V písemném souhlasu musí zákonný zástupce soutěžícího vyslovit souhlas s použitím a zpracováním soutěžního příspěvku pořadatelem, s uveřejněním soutěžního příspěvku na webové stránce pořadatele edu.ceskatelevize.cz, ve vysílání pořadatele, jakožto i na dalších internetových platformách České televize (např. Facebook, Instagram).
  9. Garant soutěžního příspěvku je povinen seznámit zákonné zástupce soutěžících také s tím, že odesláním soutěžního příspěvku soutěžící anebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že soutěžící tomuto textu nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu) vyslovuje souhlas s pravidly soutěže.
  10. Garant soutěžního příspěvku odesláním soutěžního příspěvku potvrzuje, že odeslaný soutěžní příspěvek je jeho autorským dílem, resp. je vykonavatelem všech autorských práv k dílu, jejich užití v soutěži není v rozporu s autorskými právy a/nebo právy třetích osob a že před odesláním soutěžního příspěvku pořadateli získal od zákonných zástupců soutěžících písemný souhlas dle čl. III odst. 8 těchto pravidel.
  11. Soutěžící i garant soutěžního příspěvku udělují pořadateli nevýhradní licenci k užití díla bez množstevního omezení pro všechny země světa na dobu trvání majetkových práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), a to k rozmnožování díla, rozšiřování díla nebo jeho části, k užití díla nebo jeho části sdělováním veřejnosti, a to zejména vysíláním televizí (§ 21 AZ), přenosem televizního vysílání (§ 22 AZ), provozováním televizního vysílání (§ 23 AZ), provozováním ze záznamu a jeho přenosem (§ 20 AZ), sdělováním počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 AZ), k užití zvukové složky díla nebo jeho části k rozmnožování, rozšiřování a ke sdělování veřejnosti, k jeho sdělování v děleném nebo jinak upraveném obrazu obsahujícím v oddělené části reklamu, sponzoring, selfpromotion nebo jiné textové a obrazové informace, k užití textové a obrazové podoby díla nebo jeho částí a fotografií z díla k vydání v knižní formě tiskem anebo k vydání díla vzniklého přetvořením nebo zpracováním námětu či scénáře, a to ve všech jazycích, k zařazení pořadu nebo jeho částí beze změny, po zpracování či jiné změně, samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly do nového audiovizuálního díla (např. střihové filmy, programové upoutávky, audiotextové upoutávky, nosiče DVD) nebo do díla souborného a užít pořad při užití těchto nově vytvořených děl ve výše uvedeném rozsahu, k propagování díla pořadatele všemi obvyklými způsoby (anotace v tisku, upoutávky na pořad v České televizi a jiných televizích nebo v rozhlasu, fotografie a ukázky na internetu, zejména na webových stránkách České televize, apod.), oprávnění opatřit dílo logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových či jiných informací, a to libovolně často. Soutěžící i garant soutěžního příspěvku udělují oprávnění bezúplatně a pořadatel není povinen nabyté oprávnění využít. Soutěžící i garant soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel není povinen uvádět jméno soutěžícího, popř. garanta soutěžního příspěvku při zveřejnění soutěžního příspěvku.
 4. Parametry soutěžního příspěvku
  1. Soutěžním příspěvkem se rozumí audiovizuální záznam taneční sestavy, kterou soutěžící ve skupině nacvičí pod vedením garanta soutěžního příspěvku a do níž budou zařazeny alespoň dva taneční prvky z videa natočeného účastníky pořadu „StarDance XII“ (dále jen „sestava“).
  2. Skupiny musí sestavu tančit na pořadatelem určenou skladbu. Skladba je umístěna na odkaze: https://edu.ceskatelevize.cz/media/tanci-cela-skola-2.mp3 na němž lze skladbu bezplatně stáhnout.
  3. Skupiny musí tančit sestavu na celou skladbu. Skladbu nelze prodlužovat, zkracovat, nebo ji jakýmkoli jiným způsobem upravovat.
  4. Garanti soutěžního příspěvku poskytují odborný dohled při nácviku sestavy a jejím natáčení a zodpovídají během nácviku sestavy i natáčení soutěžního příspěvku za zdraví a bezpečnost soutěžících.
  5. Skupiny si sestavu společně s garanty vymýšlejí samy. Náročnost i jednotlivé prvky jsou výhradně na uvážení a domluvě soutěžících a garantů soutěžních příspěvků.
  6. Do sestavy musí být začleněny alespoň dva taneční prvky z videa, které natočili účastníci pořadu „StarDance XII“. Jedním tanečním prvkem se rozumí prvek, který ve videu předvádí jeden taneční pár. Video účastníku pořadu „StarDance XII“ s jednotlivými tanečními prvky je k dispozici zde: https://edu.ceskatelevize.cz/soutez/tanci-cela-skola-2
  7. Začlenění a konkrétní užití tanečních prvků z videa natočeného účastníky pořadu „StarDance XII“ v taneční sestavě soutěžících je zcela na uvážení soutěžících a garantů soutěžních příspěvků.
  8. Garant soutěžního příspěvku taneční sestavu natočí jako video a zašle pořadateli prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na webové stránce pořadatele: edu.ceskatelevize.cz
  9. Soutěžní příspěvky je možné zasílat ve formátech: mp4, avi.
  10. Maximální velikost soutěžního příspěvku činí 300 MB.
  11. Natáčení příspěvku zajišťuje garant soutěžního příspěvku s použitím vlastní techniky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné ztráty či znehodnocení techniky, kterou soutěžící, příp. garant soutěžního příspěvku použijí k natočení soutěžního příspěvku.
  12. Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé během nácviku taneční sestavy nebo během natáčení soutěžního příspěvku.
  13. Soutěžní příspěvek nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  14. Soutěžní příspěvek nesmí porušovat autorská práva třetích osob ani práva s autorským právem související, ani práva třetích osob k ochranné známce.
  15. Soutěžní příspěvky nesmí být svým obsahem v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem, zájmy pořadatele, nesmí být obchodním sdělením a nesmí ohrožovat fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých.
 5. Výhry, způsob určení výherců, předání a plnění výhry
  1. Výhercem se rozumí skupina soutěžících, jejíž soutěžní příspěvek byl porotou vybrán podle kritérií uvedených v čl. V odst. 6 těchto pravidel jako nejlepší (dále jen „výherce“).
  2. V každé soutěžní kategorii budou určeni maximálně 3 výherci, kteří se umístí na 1., 2. nebo 3. místě. Pořadí výherců určuje porota. Pořadatel si vyhrazuje právo určit v kterékoliv soutěžní kategorii méně než 3 výherce.
  3. Každý výherce získá od pořadatele věcnou cenu: propagační předměty pořadatele. Počet, hodnotu i další specifika těchto propagačních předmětů určuje pořadatel.
  4. Výherce, který získá ve své soutěžní kategorii 1. místo, dostane navíc od pořadatele zážitkovou výhru. Ta bude specifikována v průběhu soutěže na: edu.ceskatelevize.cz.
  5. Výběr výherců proběhne po skončení soutěže a do výběru budou zařazeny soutěžní příspěvky, které pořadatel obdržel ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 těchto pravidel.
  6. O výhercích a jejich pořadí v jednotlivých soutěžních kategoriích rozhodne porota, která zhodnotí doručené soutěžní příspěvky podle následujících kritérií: originalita a taneční provedení. Hodnocení poroty probíhá neveřejně. Porota bude mít 5 členů a o jejím složení rozhoduje pořadatel.
  7. Každý výherce bude o výhře pořadatelem vyrozuměn zasláním zprávy na e-mailovou adresu, kterou garant vítězného soutěžního příspěvku uvedl v soutěžním formuláři. Garanti vítězných soutěžních příspěvků budou pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení věcné výhry. Garanti soutěžních příspěvků, které se v jednotlivých soutěžních kategoriích umístí na 1. místě, budou navíc pořadatelem informováni o místě a čase plnění zážitkové výhry.
  8. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mailovou adresu uvedenou v elektronickém formuláři, výherce ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce postupem podle čl. V odst. 5 a 6 těchto pravidel. Nedoručení e-mailové zprávy prokazuje pořadatel oznámením o nedoručení zprávy zaslaným poskytovatelem emailových služeb.
  9. Výhry budou doručeny pouze na území České republiky, a to nejpozději do 3 měsíců od ukončení soutěže, nebo předány na místě a v čase pořadatelem určeném.
  10. Zážitková výhra bude plněna na území České republiky, a to nejpozději do 12 měsíců od ukončení soutěže. Na datu, čase a místě plnění zážitkové výhry se domluví pořadatel s garantem soutěžního příspěvku.
  11. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 6. Práva a povinnosti pořadatele
  1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele.
  2. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.
  3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.
  4. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob, či takového soutěžícího, který poskytl do soutěže soutěžní příspěvek, ke kterému nemá veškerá autorská práva nebo u něhož vyvstane důvodná pochybnost, že k němu vykonává veškerá autorská práva.
  5. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže, a to i v případě nepřítomnosti výherců na sdělené kontaktní adrese.
  6. Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn si výhru osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu prokazatelného doložení kontaktních údajů výherce a identifikace výherce, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne ukončení soutěže.
  7. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele.
  8. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherci rovněž nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemají právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry nebo účastí v soutěži.
  9. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních podmínkách.
  10. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručené soutěžní příspěvky nebo soutěžní příspěvky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby či nezaslané v souladu s pravidly soutěže.
  11. Soutěžní příspěvky obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím pořadatel ze soutěže vyřadí.
 7. Informace o zpracování osobních údajů
  1. Pořadatel Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383, je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a garanty soutěžních příspěvků a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími a garanty soutěžních příspěvků, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem. Oprávněný zájem správce spočívá v nezbytnosti identifikace soutěžícího a garanta soutěžního příspěvku a komunikaci se soutěžícími a garanty soutěžních příspěvků zejména v případě výhry.
  2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-oct/gdpr/.
  3. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
   1. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
   2. požadovat po pořadateli informace o zpracování jeho osobních údajů,
   3. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,
   4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
   5. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,
   6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na mailovou adresu osobniudaje@ceskatelevize.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za obsah zveřejněných soutěžních příspěvků.
  2. Odesláním soutěžního příspěvku soutěžící i garant soutěžního příspěvku vyslovují souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazují se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí garant soutěžního příspěvku, příp. soutěžící s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců a s případným uveřejněním těchto údajů na webových stránkách pořadatele a ve vysílání pořadatele.
  3. Garant soutěžního příspěvku odpovídá vůči třetím osobám za porušení práv ve vztahu k soutěžnímu příspěvku, tj. zejména má povinnost uspokojit případné nároky třetích osob uplatňované v souvislosti s porušením ustanovení právních předpisů upravujících autorská a osobnostní práva. Garant soutěžního příspěvku je povinen nahradit pořadateli jakoukoli újmu, která by mu v souvislosti s porušením těchto pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů vztahujících se k soutěži mohla vzniknout. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel či obecně závazných právních předpisů dále soutěžícím zaniká právo na příslušnou výhru.
  4. Tato pravidla budou vyvěšena na webu České televize a nabývají účinnosti dnem zahájení soutěže.

V Praze dne 19. září 2023

ČT edu nejsou pouze videa

1 113

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání