Největší portál vzdělávacích videí v ČR
menu

Anglický jazyk

Rozšiřující materiály:

Délka videa:

Stupeň vzdělání:

Témata předmětu:

Vybrané filtry:

Smazat vše

Stupně:

Řadit podle:

Seřadit podle...

Zobrazuji 1-24 z 183
Časování slovesa BÝT: Byli jsme u moře (A1, A2)
00:50

Časování slovesa BÝT: Byli jsme u moře (A1, A2)

Conjugating the Verb "To Be": I Was at the Seaside (A1, A2) Where were you on Tuesday? Listen to the chant and practice the past simple tense of the verb "to be" and the days of the week. Kde jste byli v úterý? Poslechněte si písničku a procvičte si minulý čas slovesa „být“ a jména dnů v týdnu.

Konverzace: Plánování (A2)
05:56

Konverzace: Plánování (A2)

Speaking Skills: Making Plans (A2) How do you usually celebrate your birthday? What do you like to do? And do you ever plan a birthday surprise for your friends? Jak obvykle slavíte své narozeniny? Co rádi děláte? A plánujete někdy narozeninové překvapení pro své přátele?

Výslovnost: Televize (A2)
03:55

Výslovnost: Televize (A2)

Pronunciation: The Television (A2) Learn the words and listen to the story. Are you able to say, what is pronounced "sh", "ch", "th" and "zh"? Naučte se slovíčka a poslechněte si příběh. Dokážete říct, co se v angličtině vyslovuje s „š“, „č“, „th“ a „ž“?

Přivlastňovací zájmena: Rodinná fotka (A1, A2)
00:38

Přivlastňovací zájmena: Rodinná fotka (A1, A2)

Possessives: Family Photo (A1, A2) How big is your family? Listen to the chant and practice possessives. Can you describe who is who in your family? Jak velká je vaše rodina? Poslechněte si písničku a procvičte si přivlastňovací zájmena. Dokážete popsat, kdo je kdo ve vaší rodině?

Minulý čas prostý: Babiččin výlet (A1, A2)
01:14

Minulý čas prostý: Babiččin výlet (A1, A2)

Past Simple Tense: Gran's Fishing Trip (A1, A2) Where did you go at the weekend? Did you have fun? Practice past simple tense in both questions and answers with Kitty and her Gran. Kam jste jeli o víkendu? Bavili jste se? Procvičte si minulý čas prostý u obojího, otázek i odpovědí, s Kitty a její babičkou.

Konverzace: Seznamování (A1)
03:53

Konverzace: Seznamování (A1)

Speaking Skills: Meeting People (A1) What do you usually say in English when you meet someone new for the first time? How do you introduce yourself? Co většinou řeknete (anglicky), když se poprvé potkáte s někým úplně novým? Jak se představíte?

Minulý čas prostý: Kittyin školní den (A1, A2)
01:18

Minulý čas prostý: Kittyin školní den (A1, A2)

Past Simple Tense: Kitty's School Day (A1, A2) What did you do at school? Practice the past simple tense of regular and irregular verbs with Kitty and her Gran. Co jste dělali ve škole? Procvičte si minulý čas prostý s Kitty a její babičkou.

Příběh: O chytré opici (A2)
02:10

Příběh: O chytré opici (A2)

Story: The Clever Monkey (A2) What happens when a greedy crocodile meets a clever monkey? Let's practice the past tense of irregular and regular verbs and find out for yourself. Co se stane, když chamtivý krokodýl potká chytrou opici? Procvičte si minulý čas u pravidelných i nepravidelných sloves a zjistěte to sami.

Gerundium: Rád chodím ven (A1, A2)
00:34

Gerundium: Rád chodím ven (A1, A2)

Gerunds: I Like Going Out (A1, A2) What do you like doing? Listen to the chant and practice gerunds. They look like verbs but they are not. Do you know after which verbs you must always use a gerund? Co rádi děláte? Poslechněte si písničku a procvičte si gerundia. Vypadají jako slovesa, ale nejsou to slovesa. Víte, po kterých slovesech musíte vždy použít gerundium?

Písnička: Čokoládový dort (A1)
02:40

Písnička: Čokoládový dort (A1)

Song: Chocolate Cake (A1) What is your favourite food? Let's watch, listen and then sing a song about yummy food. Try to add your favourite food to the song. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Podívejte se, poslechněte si a pak zazpívejte písničku o mňam jídlech. Zkuste do ní přidat i to vaše oblíbené.

Příběh: O lvovi a myši (A2)
01:37

Příběh: O lvovi a myši (A2)

Story: The Lion and the Mouse (A2) How can a little mouse be helpful to a mighty lion? Let's practice the past tense of irregular verbs and find out how the mouse saved the lion and set him free. Jak může být malá myška nápomocná mocnému lvovi? Procvičte si minulý čas u nepravidelných sloves a zjistěte, jak myška zachránila a osvobodila lva.

Výslovnost: Kouzelné představení (A2)
04:50

Výslovnost: Kouzelné představení (A2)

Pronunciation: The Magic Show (A2) Come and learn some English spelling rules. Listen to the story of Sam and Pam at the magic show. Can you spell with magic "e"? Pojďte se naučit některá anglická výslovnostní pravidla. Poslechněte si příběh Sama a Pam na kouzelném představení. Umíte vyslovovat kouzelné „e“?

Příběh: O kouzelné rybce (A2)
02:16

Příběh: O kouzelné rybce (A2)

Story: The Magic Fish (A2) Would you recognize a magic fish if you caught one? Let's practice colours and the past tense of some tricky verbs. Maybe you will not even need the magic fish to become the cleverest student in the class. Poznali byste kouzelnou rybku, kdybyste ji chytili? Procvičte si barvy a minulý čas u několika záludných sloves. Možná, že kouzelnou rybku nebudete k tomu, abyste se stali nejchytřejšími žáky ve třídě, ani potřebovat.

Písnička: V brazilských džunglích (A1)
02:03

Písnička: V brazilských džunglích (A1)

Song: In the Jungles of Brazil (A1) What kind of animals can you see in the jungle? Listen to the song, learn the words and then sing it as a karaoke. Jaké druhy zvířat můžete vidět v džungli? Poslechněte si písničku, naučte se slova a zazpívejte si ji jako karaoke.

Písnička: Ahoj, ahoj, ahoj (A1, A2)
02:51

Písnička: Ahoj, ahoj, ahoj (A1, A2)

Song: Hello, Hello, Hello (A1, A2) Meet Ali and Nanu and sing with them! Learn how to introduce yourself and sing it as a karaoke. Seznamte se s Alim a Nanu a zazpívejte si s nimi. Naučte se, jak se představit, a zazpívejte to jako karaoke.

Písnička: Kartáčkový autobus (A1)
02:12

Písnička: Kartáčkový autobus (A1)

Song: Brush Bus (A1) Watch and learn a song to help you with your teeth brushing routine. Sing it together as a karaoke. Podívejte se a naučte se písničku, která vám pomůže s rutinním čištěním zubů. Zazpívejte si ji společně jako karaoke.

Výslovnost: Vesmírné dobrodružství (A2)
04:24

Výslovnost: Vesmírné dobrodružství (A2)

Pronunciation: The Space Adventure (A2) Come and learn some English spelling rules. Listen to the story of Sam and Pam on a space adventure and try to spot all the words which sound the same but have a different spelling. Pojďte se naučit některá anglická výslovnostní pravidla. Poslechněte si příběh Sama a Pam o jejich vesmírném dobrodružství a zkuste si všimnout všech slov, která se vyslovují stejně, ale píšou se jinak.

Stupňování: Je to větší než myš (A1, A2)
00:57

Stupňování: Je to větší než myš (A1, A2)

Comparatives and Superlatives: It's Bigger Than a Mouse (A1, A2) Listen to the grammar chant and find out what the biggest creature in the world is. Can you name the other comparatives and superlatives in the chant? Poslechněte si gramatickou písničku a zjistěte, co je největší tvor na světě. Dokážete vyjmenovat ostatní vystupňovaná přídavná jména v písničce?

Výslovnost: Školní výlet (A2)
04:20

Výslovnost: Školní výlet (A2)

Pronunciation: The School Trip (A2) Learn the words and listen to the story. How do you pronounce "e" in different types of words? Naučte se slovíčka a poslechněte si příběh. Jak se vyslovuje „e“ v různých druzích slov?

Stupňování: Kittyin test (A1, A2)
01:14

Stupňování: Kittyin test (A1, A2)

Comparatives and Superlatives: Kitty's Science Test (A1, A2) Which animal is bigger than the other one? And which one is the biggest? Practice comparatives and superlatives with Kitty and her Gran. Jaké zvíře je větší než jiné? A které je největší? Procvičte si stupňování s Kitty a její babičkou.

Příběh: O ptačím králi (A2)
01:58

Příběh: O ptačím králi (A2)

"Story: The Bird King (A2) How many birds can you name? What adjectives would you use to describe them? Let's practice the comparison of adjectives and try to decide who deserves to be the Bird King. Kolik umíte vyjmenovat ptáků? A jaká přídavná jména byste použili pro jejich popis? Procvičte si stupňování přídavných jmen a zkuste rozhodnout, kdo si zaslouží být ptačím králem."

Písnička: Dělej, co můžeš (A1, A2)
02:13

Písnička: Dělej, co můžeš (A1, A2)

Song: Do Your Best (A1, A2) What can you do to help our planet? Every little thing counts! Learn how you can contribute to protect our environment on a daily basis and sing the song as a karaoke. Co můžete udělat, abyste pomohli naší planetě? Každá maličkost se počítá. Naučte se, jak můžete přispět k ochraně životního prostředí na denní bázi, a zazpívejte si písničku jako karaoke.

Písnička: Představ se (A1)
03:17

Písnička: Představ se (A1)

Song: Bean Bag Hello (A1) Watch and sing an "introduction game" and then play it and sing the song with your class. Podívejte se na zpívanou hru na představování se a pak si ji zahrajte a zazpívejte i ve vaší třídě.

Písnička: Čas na svačinu (A1, A2)
01:50

Písnička: Čas na svačinu (A1, A2)

Song: Snack Time (A1, A2) What do Ali and Nanu like for a snack? And what about you? Practice words for different types of snacks or treats and sing the song as a karaoke. Co mají Ali a Nanu rádi ke svačině? A vy? Procvičte si slova pro různé druhy svačin či pamlsků a zazpívejte si písničku jako karaoke.

Probíhá načítání