Volha – lekce 2: Normalizovaná televize

Námět nás zavádí do prostředí televize na začátku 70. let. Seznamuje žáky a žákyně s ideologickým tlakem, který byl na televizi, jakožto mocenský nástroj komunistické strany, vyvíjen. Žáci a žákyně analyzují dokumenty zachycující situaci televizního zpravodajství na počátku tzv. normalizace a porovnávají je s ukázkou z televizního seriálu Volha.

Volha: Normalizovaná televize

Historické myšlení: kontinuita a změna


Vzdělávací cíl / Co se žáci a žákyně učí: na základě analýzy zdrojů zformulují svůj názor na kvalitu televizního zpravodajství v období tzv. normalizace, porozumí tomu, jak se personální čistky v důsledku pražského jara promítly do fungování televize.


Autorský tým: Michaela Veselá (ÚSTR), Daniel Růžička (ČT), Tereza Fenclová Mašková (ÚSTR), Jaroslav Pinkas (ÚSTR)


Instrukce:

FÁZE 1 – Evokace – Televize v zajetí propagandy (5 min.)

Na samotný úvod lze promítnout přes dataprojektor „Slovo komunistů…”  a vyzvat žáky, aby formulovali hypotézy, co toto vyjádření znamená.

Vyučující poté pustí evokační ukázku ze seriálu Volha (r. J. Pachl, 2023), která uvozuje téma propagandistického využití televizní publicistiky v dobách tzv. normalizace. Následně s žáky a žákyněmi hledá odpovědi na doprovodné otázky. 


FÁZE 2 – Práce se zdroji (20 min.)

Vyučující rozdělí žáky do skupin. Žáci a žákyně se ve skupinách seznámí v pracovním listě s dobovými materiály.

Skupina 1 pracuje s textem Milana Šimečky obnovení pořádku (1978)

Skupina 2 pracuje s dopisem Vladimíra Kittnara (1976)

Skupina 3 pracuje s vyjádřením Jana Zelenky na ÚV KSČ (1969)

Skupina 4 pracuje s analýzou personálního stavu ČST (1970)


FÁZE 3 – Prezentace závěrů jednotlivých skupin (10 min.)

Jednotlivé skupiny prezentují výsledky své analýzy. Zároveň si poznamenávají výsledky analýzy ostatních skupin. Všechny poznatky využívají k formulování odpovědi na badatelskou otázku.FÁZE 4 – Shrnutí a reflexe (5–10 min.)

Na závěr lekce žáci a žákyně formulují odpověď na ústřední otázku. Využívají přitom i závěry ostatních skupin. Doporučujeme prezentovat závěry, když už ne všech skupin, tak alespoň jedné, před celou třídou.


Komentář:

Námět se věnuje proměně televizní publicistiky po začátku tzv. normalizace v československé společnosti. Představitelé socialismu s lidskou tváří” byli postupně odvoláni a na jejich místa přišli lidé spojení s normalizační” linií Gustáva Husáka. V Československé televizi byl tento proces spojen se jménem Jana Zelenky, který byl ve funkci ústředního ředitele ČST od srpna 1969 do června 1989. Politické čistky vedly v televizi k propadu úrovně tvorby ve všech redakcích, včetně publicistiky. Úvodní ukázka ze seriálu Volha ilustruje nástup nových kádrů”, jejichž hlavní kvalifikací byla politická loajalita, která byla prioritou normalizačního” vedení ČST. Žáci a žákyně poté ve skupinách analyzují dokumenty ilustrující pokles kvality televizní publicistiky.


Materiály:

Evokace na začátek lekce: Směřování zpravodajství

komentář: Úvodní prohlášení evokuje novou politickou situaci směřující k revizi předchozího narativu socialismu s lidskou tváří”. Ilustruje nový narativ sebekritiky za vystupování v období pražského jara. Citát tak výborně vystihuje politickou intenci nastupující normalizace”.zdroj 1: videoukázka Seriál Volha: Televize v zajetí propagandy


zdroj 2: „Obnovení pořádku” v médiích (1978)

zdroj: Šimečka, Milan. Obnovení pořádku [e-kniha]. Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 2018 

komentář: Milan Šimečka (1930–1960) byl významný slovenský filozof a publicista. V rámci normalizačních čistek byl vyhozen z univerzity a pracoval v manuálních zaměstnáních. Jeho „Obnovení pořádku” je dodnes čtivou a inspirativní sociologickou analýzou upevňování kontroly komunistické moci nad společností po roce 1969.


zdroj 3: Dopis diváka řediteli Československé televize (1976)

komentář: Přestože v normalizačním Československu fungovala ve společnosti velice silná autocenzura, řada občanů se nebála kritizovat některé (zpravidla dílčí) aspekty společenské situace. Dopis Dr. Kittnera je ukázkou této tendence a ukazuje, že ani po 7 letech „normalizace” se nepodařilo zcela zacelit personální ztráty v důsledku čistek, úroveň televizního zpravodajství byla ubohá a řada diváků to tak vnímala.

zdroj: „Dopisy diváků 1976-1977”, ČT APF f. VE, k.120, sv. j. 811, sign. Zelenka, ČT APF, f. VE 2, k. 120, ev. j. 811.


zdroj 4: Pohled „normalizačního” ředitele ČST z podzimu 1969 (z materiálu pro vládu ČSSR)

komentář: První z dokumentů ilustrujících poměry v čerstvě „normalizované” ČST se zaměřuje na personální důsledky tvrdé politické linie. V důsledku nemilosrdných čistek musela odejít většina kvalifikovaného personálu a úroveň televizní tvorby se prudce snížila.

zdroj: Diskusní příspěvek Jana Zelenky na ideologické komisi ÚV KSČ, NA ČR, 17. 6. 1970, f. ÚV KSČ. Ideologická komise, sv. 1, a. j. 2.


zdroj 5: Z vystoupení ředitele ČST Zelenky na ÚV KSČ (1970)

komentář: Také tento dokument ilustruje dopady čistek na podobu publicistiky, na rozdíl od zdroje 3 je daleko přímější v použité rétorice i stylu („likvidace pravicových publicistů”). Oba dokumenty spolu úzce souvisí. Ilustrací neprofesionality, o které mluví dokument, je postava redaktora Zajíčka ze zdroje 1. Dokument klade důraz na prioritu loajality vůči stranické a vládní politice a zdůrazňuje, že kvůli tomu lze akceptovat i pokles kvality tvorby.

zdroj: Zpráva ústředního ředitele Jana Zelenky o činnosti Československé televize za poslední období pro schůzi vlády, 15. 9. 1969, APF ČT, f. VE2, a. j. 883.

Videa k námětu

Materiály k námětu

Metodika: Normalizovaná televize

Metodika k druhé lekci „Normalizovaná televize“ k vytištění.
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Člověk a společnost

Pracovní list: Normalizovaná televize

Pracovní list k lekci „Normalizovaná televize“
2. stupeň ZŠ
Střední škola
Dějepis
Člověk a společnost

Evokace na začátek lekce: Směřování zpravodajství

zdroj: Slovo komunistů z redakce Televizních novin. Rudé právo. 22. listopadu 1969, roč. 50, č. 275, s. 2.

Okruhy

Nejdůležitější milníky normalizačních dějin, klíčové okamžiky i potřebné souvislosti. To všechno přináší tento obsáhlý okruh dokumentující dobu nového českotelevizního seriálu Volha. Vysvětlíme si,…

Dějepis
60 32

ČT edu nejsou pouze videa

1 112

pořadů

Každý měsíc
přibývají na ČT edu
desítky nových
materiálů
pro
vaši výuku

Probíhá načítání